20.7.2022   Informácie ohľadom  volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022

Obec Záborie oznamuje, že pre voľby do orgánov samosprávy obcí je vytvorený v obci Záborie 1 volebný obvod.  Vo voľbách do orgánov samosprávy obcí sa má zvoliť 5 poslancov Obecného zastupiteľstva. 
Starosta obce vymenoval zapisovateľku miestnej volebnej komisie v Záborí: Ivana Jesenská, Záborie 26, 038 03, kontakty: jesenskaivana@azet.sk, 0902050793.

20.6.2022    Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený pre voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov

4.6.2022   Zverejnenie návrhu VZN č. 1/2022 o záväzných častiach Územného plánu obce Záborie

Na podstránke  Zverejňovanie bol vyvesený návrh  VZN č. 1/2022 o záväzných častiach Územného plánu obce Záborie

5.5.2022   Mimoriadna humanitárna zbierka

1.2.2022   Informácie k ochoreniu COVID-19

Žilinský samosprávny kraj vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu pripravil Manuál pre občanov, ako zvládnuť ochorenie COVID-19 variant omikron v domácnosti. 
Ochorenie COVID-19 sa nevyhýba ani najmenším. Rodičia často nevedia ako postupovať, keď ich dieťa ochorelo, nevedia vyhodnotiť závažnosť príznakov. Slovenská spoločnosť primárnej pediatrickej starostlivosti a rezort zdravotníctva pripravili manuály, ktoré rodičom pomôžu.

Od minulého týždňa platí nová vyhláška ÚVZ SR, ktorá upravuje podmienky izolácie pozitívnych osôb a karantény úzkych kontaktov. 

Všetky informácie nájdete v dokumentoch, ktoré sa vám otvoria po kliknutí na odkazy nižšie: 

11.1.2022   Zverejnenie Záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu "Územný plán obce Záborie" vydaného Okresným úradom Martin, odborom starostlivosti o životné prostredie

10.1.2022   Zverejnenie registra pôvodného stavu v k.ú. Záborie

Do Registra pôvodného stavu v k.ú. Záborie možno nahliadnuť do 30 dní od zverejnenia na obecnom úrade Záborie počas úradných hodín.

13.12.2021   Zverejnenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na 1. polrok 2022

25.11.2021   Uznesenie vlády SR a vyhlášky Hlavného hygienika SR 

29.6.2021   Odborný posudok k správe o hodnotení strategického dokumentu "Územný plán obce Záborie"

25.6.2021   PPÚ Záborie - oznámenie o ustanovujúcom zhromaždení účastníkov pozemkových úprav

OÚ martin zvoláva ustanovujúce zhromaždenie účastníkov pozemkových úprav, ktoré sa bude konať dňa 12.7.2021 o 16:00 v kultúrnom dome v Záborí.

16.6.2021   ÚP Sklabiňa - rozhodnutie zo zisťovacieho konania

23.4.2021   Oznámenie o začatí prerokovania Návrhu "Územný plán obce Sklabiňa Zmeny a doplnky č. 1"

14.4.2021   Oznámenie o strategickom dokumente "Územný plán regiónu Žilinského kraja"

22.3.2021   Verejné prerokovanie Správy o hodnotení strategického dokumentu "Územný plán obce Záborie"

10.3.2021   Najnovšie vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva

27.1.2021   Rozhodnutie o zmene obvodu PPU Záborie

19.1.2021   Zatvorenie Obecného úradu pre verejnosť

Obecný úrad v Záborí oznamuje, že na základe  usmernení Hlavného hygienika SR, Uznesení vlády SR a Ministerstva zdravotníctva SR je Obecný úrad pre verejnosť zatvorený až do odvolania

Prosíme občanov, aby využívali poštovú, elektronickú a telefonickú komunikáciu. 

19.1.2021   Zverejnenie Uznesenia Vlády SR k návrhu na prijatie opatrení na pokles ochorení    COVID-19 na území SR 

3.12.2020   Zverejnenie návrhu rozpočtu obce Záborie na roky 2021 - 2023

28.10.2020   Zverejnenie aktualizovaného usmernenia k celoplošnému testovaniu

18.10.2020   Registrácia chovu ošípaných

Na základe usmernenia vydaného Štátnou veterinárnou a potravinovou správou SR sú chovatelia ošípaných s čo i len jedným kusom ošípanej, ktorá je určená na domácu spotrebu, doposiaľ neregistrovaní v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat, povinní registrovať svoj chov. Registrácia je bezplatná a súvisí s nepriaznivou situáciou ohľadne afrického moru ošípaných.

9.10.2020   Zverejnenie Rozhodnutia o nariadení pozemkových úprav v katastrálnom území Záborie

18.3.2020   Odporúčania v súvislosti s COVID-19    

7.11.2019   Územný plán obce Záborie - návrh na prerokovanie

8.2.2019   Rozsah hodnotenia pre hodnotenie vplyvov návrhu strategického dokumentu "Územný plán obce Záborie" na životné prostredie

6.1.2019   Oznámenie o strategickom dokumente - Územný plán obce Záborie