23.11.2022    Správa o hodnotení strategického dokumentu - ÚP regiónu Žilinského kraja

Správa o hodnotení strategického dokumentu "Územný plán regiónu Žilinského kraja" je zeverejnená na: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-regionu-zilinskeho-kraja

22.11.2022   Správa o hodnotení strategického dokumentu - ÚP Dražkovce

Správa o hodnotení strategického dokumentu "Územný plán obce Dražkovce" je zeverejnená na: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-drazkovce

21.11.2022   Oznámenie platnosti zásad umiestnenia nových pozemkov v k.ú. Záborie

Územný plán obce Záborie 

25.8.2022   Zverejnenie zásad umiestnenia nových pozemkov v k. ú. Záborie

10.1.2022   Zverejnenie registra pôvodného stavu v k.ú. Záborie

Do Registra pôvodného stavu v k.ú. Záborie možno nahliadnuť do 30 dní od zverejnenia na obecnom úrade Záborie počas úradných hodín.

27.1.2021   Rozhodnutie o zmene obvodu PPU Záborie

9.10.2020   Zverejnenie Rozhodnutia o nariadení pozemkových úprav v katastrálnom území Záborie

18.3.2020   Odporúčania v súvislosti s COVID-19