Územný plán obce Záborie 

25.8.2022   Zverejnenie zásad umiestnenia nových pozemkov v k. ú. Záborie

5.8.2022   Zverejnenie adresy na doručovanie oznámenia o delegovaní členov a náhradníkov do miestnej volebnej komisie

Obec Záborie oznamuje, že na doručovanie oznámení o delegovaní členov a náhradníkov do miestnej volebnej komisie pre voľby do samosprávy obcí a orgánov samosprávnych krajov slúži e-mailová adresa: ou.zaborie@gmail.com

20.7.2022   Informácie ohľadom  volieb do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022

Obec Záborie oznamuje, že pre voľby do orgánov samosprávy obcí je vytvorený v obci Záborie 1 volebný obvod.  Vo voľbách do orgánov samosprávy obcí sa má zvoliť 5 poslancov Obecného zastupiteľstva. 
Starosta obce vymenoval zapisovateľku miestnej volebnej komisie v Záborí: Ivana Jesenská, Záborie 26, 038 03, kontakty: jesenskaivana@azet.sk, 0902050793.

Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie: ou.zaborie@gmail.com. 

20.6.2022    Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený pre voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov

10.1.2022   Zverejnenie registra pôvodného stavu v k.ú. Záborie

Do Registra pôvodného stavu v k.ú. Záborie možno nahliadnuť do 30 dní od zverejnenia na obecnom úrade Záborie počas úradných hodín.

27.1.2021   Rozhodnutie o zmene obvodu PPU Záborie

9.10.2020   Zverejnenie Rozhodnutia o nariadení pozemkových úprav v katastrálnom území Záborie

18.3.2020   Odporúčania v súvislosti s COVID-19