Čestné prehlásenie k nakladaniu s biologickým odpadom

Vážení občania,

v najbližších dňoch sa k Vám dostane Čestné prehlásenie o kompostovaní. Toto tlačivo je potrebné vyplniť a podpísať zástupcom každej domácnosti t. j. buď vlastníkom rodinného domu (bytu), prípadne nájomcom alebo obyvateľom rodinného domu alebo bytu, ak vlastník v rod. dome (byte) nebýva. Vyplnené a podpísané tlačivo prevezmú poslanci obce Záborie do 30.11.2020.

Zákon o odpadoch ukladá obci povinnosť zaviesť systém triedenia biologicky rozložiteľného odpadu, kde patrí biologicky rozložiteľný kuchynský odpad (BRKO) a biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad (BRO zo záhrad). Zákon stanovuje možnosť kedy sa zber BRO nemusí zaviesť a to ak obec preukáže , že 100% obyvateľov kompostuje vlastný odpad vo svojich domácich kompostoviskách.

Ak nedosiahneme 100%, pre tých ktorí nekompostujú bude povinnosť zakúpiť si zbernú 120 l KUKA nádobu na biologický odpad zo záhrad a ďalšiu zbernú 120 l KUKA nádobu na biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a ich ročný poplatok za vývoz komunálneho odpadu bude proporcionálne navýšený.  Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad bude vyvážaný v letnom období 1 krát za týždeň, v zimnom období 1 krát za dva týždne. Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad bude vyvážaný iba v letom období 1 krát za dva týždne.

Práve domáce kompostovanie považujeme v podmienkach obce Záborie za prirodzené. Kompostovaním možno znížiť množstvo zmesových odpadov a tým aj znížiť ekonomické zaťaženie obce spôsobované nesprávnym nakladaním s odpadmi. Kompostovanie udržuje alebo vylepšuje chemické a fyzikálne vlastnosti pôdy, znižuje množstvo skleníkových plynov, ktoré prispievajú k zmene klímy, znižuje negatívne dopady z ťažby rašeliny, atď. Kompostovaním tak pomôžeme sebe aj životnému prostrediu.